Spørgsmål til Greves kandidater til KV21 stillet af GFO via mail den 1. oktober 2021

Navn:Frederik Damgaard
Parti:Liberal Alliance
Hvem har besvaret?

1. Mener du, at børneområdet er prioriteret højt nok i Greve Kommune?  
Svar: I faste priser har Greve øget investeringerne i folkeskolen og dagtilbud 3,5% fra 2016 til 2020 pr barn (elev). Dermed vist at børneområdet prioriteres, og det var der behov for, da der i Greve gennem en årrække har været prioriteret ældre før børn.
2. Skal der afsættes flere midler til dagtilbud – hvad er din begrundelse herfor?
Svar: Nej, men vi skal omorganisere arbejdet. For 20 år siden brugte hver ansat i dagtilbuddene 75% af deres tid sammen med børnene, nu er det 50%. Vi kan øge normeringerne og bevillingerne nok så meget, men det gavner ikke børnene fordi fokus ikke er på kerneopgaven: børnene
3. En ny rapport[1] konkluderer, at hvert sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer. Hvordan kan Greve kommune bedst muligt imødekomme børn i mistrivsel?
Svar: både de kommunale og regionale tilbud har vist sig utilstrækkelige. Samtidig har der været en udpræget uvilje mod at henvise til private tilbud. LA ønsker at pengene følger barnet, det gælder også hvis barnet og dets forældre (værge) ønsker at benytte et privat tilbud. Hurtig hjælp er ofte dobbelt hjælp, det gælder også i sager om mistrivsel og mentale helbredsproblemer.  
4. Hvordan sikrer vi, at Greves folkeskoler bliver løftet til et ensartet, højt niveau?
Svar: LA ønsker en diversitet og mangfoldighed blandt folkeskolerne og hilser forskelle velkommen. Et højt niveau kan tolkes ind i flere aspekter: faglig, socialt, trivselsmæssigt. Her må folkeskolerne gerne have forskelligt fokus, og forældre skal kunne vælge den skole, der passer til deres barn. Børn er forskellige, og deres behov er forskellige. Det er vigtigt at der er åbenhed og gennemsigtig om skolerne, så forældrene træffer valg på oplyst grundlag.  
5. Skal SFO og klub-området opprioriteres i fremtiden? Hvad er din begrundelse herfor?
Svar: Ikke umiddelbart. Vi har et rigt foreningsliv, og det skal vi fortsat have, hvor børnene kan udfolde sig i rammer, der ikke er institutioner, og hvor de mødes med andre børn, som de har et interessefællesskab med – ligesom vi voksne gør det i foreningslivet.  
6. I 2022 vil minimumsnormeringer på papiret blive indført i Greve Kommune, er det efter din overbevisning tilstrækkeligt til at løfte kvaliteten?
Svar: Nej, penge eller normeringer ikke lig med kvalitet. Her kræves god ledelse af dagtilbuddene samt som tidligere nævnt en omorganisering af arbejdet. For 20 år siden brugte hver ansat i dagtilbuddene 75% af deres tid sammen med børnene, nu er det 50%. Vi kan øge normeringerne og bevillingerne nok så meget, men det gavner ikke børnene fordi fokus ikke er på kerneopgaven: børnene  
7. Mener du, at Danmarks Statistiks normeringstal er retvisende ift. de reelle normeringer? Og har du kendskab til grundlaget for udregningen?
Svar: Jeg har fuld tillid til DST. Har GFO grund til at betvivle dette, bør GFO tage dialogen med DST.
8. Vil du arbejde for at skabe gennemsigtighed for forældre, så de får adgang til viden om de reelle normeringer?
Svar: Ja, åbenhed og gennemsigtighed er mærkesager for LA
9. Mener du, at ”Omsættertabellen” som beregningsværktøj kan tages i brug i Greve Kommune? Og skabe et fælles virkelighedsnært udgangspunkt for debat om normering?
Svar: Det kræver særlig faglig indsigt at vurdere dette. Indsigt, jeg ikke har.
10. Mener du, at ”Omsættertabellen” som beregningsværktøj kan tages i brug i Greve Kommune? Og skabe et fælles virkelighedsnært udgangspunkt for debat om normering?
Svar: Det kræver særlig faglig indsigt at vurdere dette. Indsigt, jeg ikke har.
11. Hvad er din holdning til, at man i Greve kommune ingen prognoser udarbejder på det specialiserede børneområde?
Svar: Det lyder forkert, og umiddelbart undrer jeg mig. Hvorfor skulle Greve ikke gøre det? Har I rettet det spørgsmål til Byrådet? Det synes jeg, I bør gøre. Men hvis det er rigtigt, så mener jeg det er en fejl – naturligvis skal kommunen arbejde med prognoser for alle områder, så der kan handles i god tid, hvis prognoserne peger på en ikke-ønsket udvikling
12. Synes du, at inklusion tjener børnenes formål? Hvad er din begrundelse herfor?
Svar: Som jeg har oplevet inklusion og hørt det gennemført, så er svaret blandet. De steder, hvor det er lykkedes, har man taget de mest velfungerende (alt er relativt) børn og givet en støtte ind i en normal klasse. Men de steder, hvor man bare har kastet dårligt fungerende børn ind i en almindelig klasse uden støtte, har det været synd for alle: det inkluderede barn, de øvrige børn og lærerne
13. Er der efter din opfattelse tilstrækkeligt differentierede tilbud til børn med særlige behov i Greve?
Svar: Det har jeg ikke tilstrækkelig indsigt i til at kunne svare på
14. Skal vi have flere eller færre lukkedage/-uger i Greve Kommune?
Svar: Der skal være nul kommunale lukkedage! Institutionerne/Dagtilbuddene må selv bestemme i samarbejde med forældrene.
15. Bør andelen af uddannede pædagoger i Greves dagtilbud hæves? Og hvilken procentandel er i din optik optimal?
Svar: Jeg kan konstatere andelen er faldet fra 58% til 50% mellem 2017 og 2021. Den udvikling er bekymrende, og vi skal holde fokus på at andelen ikke falder yderligere.
16. Skal kompetencedækningen på skoleområdet hæves i Greve? Og hvilken procentandel er i din optik optimal?
Svar: Jeg accepterer ikke som præmis at det er et udtryk for god undervisning at underviseren har faget som linjefag eller tilsvarende kompetence. Der er indgået en aftale om en andel på 90% og den er Greve forpligtet til mat forsøge at nå.   Men jeg synes vi skal være realistiske. Vi kan nå 100% med et snuptag i næsten alle fag ved at øge klassekvotienten, men det er ikke vejen frem; det giver ikke bedre læring
17. Skal Greve Kommune bruge de 20% i administration, som KL har forhandlet sig frem til, når de modtager penge til minimumsnormeringer fra regeringen, eller skal pengene udelukkende gå til aflønning af personale i dagtilbud?
Svar: Aftalen om minimumsordninger (altså det politiske forlig) er blottet for tillid til kommunerne, men kræver at kommunen dokumenterer hvordan de bruger midlerne – det er ren Kafka. Greve Kommune bør søge om status som frikommune og som forsøg undlade denne dokumentation. Men lov er lov, og Greve kommune skal overholde lovgivningen
18. Mener du, at den laveste kvalitetsstandard for pladsforhold (vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / Børnehave: min. 2 m2 pr. barn), som vi i Greve p.t. tager afsæt i, er godt nok?
Svar: Det har jeg ikke faglig indsigt til at kommentere.
19. Hvordan sikrer vi et ordentligt indeklima (støj, udluftning, belysning, pladsforhold) i Greves daginstitutioner og skoler?
Svar: Der er fagligt belæg for at se på især udluftning er vigtig for indlæring. LA har lagt 36 konkrete forslag frem[2], nr. 33 lyder således: alle institutioner og skoler skal have ventilationsanlæg, som holder koncentrationen af CO2 under 1000 ppm (parts per million)
20. Hvad mener du, er årsagen til, at man kommunalt tidligere har nedprioriteret børneområdet så meget – fjernet finansieringen af frokostordningen i børnehaven, hævet taksten på klub og SFO med 5%, sammenlagt daginstitutioner, mindsket ledelsestiden, øget klassekvotienten og senest med budgetforliget 2022-2025 forhøjet forældrebetalingen?
Svar: Jeg vil ikke motivfortolke andre politikeres beslutninger
21. Hvordan kan man bedst sikre børn i Greve en god opvækst?
Svar: Gennem et konstruktivt samarbejde mellem skoler, elever og forældre. Og så er jeg stor tilhænger af det som Niels Chr. Sauer har døbt AKUT-teams eller som Frederikssund-kommune kalder tværsteam. Ideen er at den elev, der forhindrer gennemførsel af undervisningen, fjernes fra klassen og placeres sammen med forældre sammen med et tværfagligt team, indtil der er indgået en aftale, så eleven kan vende tilbage. Forældrene spiller en nøglerolle her.
22. Hvordan vil du bidrage til at gøre Greve til den bedste by at være barn og børnefamilie i?
Svar: Lade pengene følge barnet, sikre et rigt foreningsliv, vise de ansatte tillid, fokusere på kerneopgaverne, fjerne bureaukrati og unødvendige dokumentationskrav, mere selvbestemmelse til skoler og dagtilbud, mere varieret udbud af dagtilbud og skoler gennem mod til at være forskellige og anderledes.

Tak for din besvarelse!

Anytime, I ringer bare hvis I har spørgsmål til mine svar 😊 (20 731 781).

Jeg lægger dem også på vores hjemmeside.                                             


[1] http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_mentalhelbred_0-9_digi_03.pdf?fbclid=IwAR3wGy47U-gvjwK_-VUUnSBbP-7Kjchut_2Q_jeoXzz8xQfpZFU2w_cfkqQ

[2] Se http://lagreve.dk/index.php/program/