Politisk Program

Klima

Greve Kommunes klimaindsats skal være aktiv og visionær og den skal være i balance med, hvad der er økonomisk fornuftigt. Konkrete initiativer er listet nedenfor, listen er ikke udtømmende.

Klimaet skal øverst på enhver dagsorden.

Frederik Damgaard, spidskandidat
 • Forslag: Greve Kommune skal ifm. vedligehold af kommunens ejendomme sikre energioptimering af ejendommene
 • Forslag: Greve Kommune skal sikre at kommunens biler udleder mindre CO-2, bl.a. ved at anskaffe el-biler, når bilflåden udskiftes.
 • Forslag: Greve Kommune skal hjælpe biodiversitet ved at ikke at bruge pesticider og ved at lade græsarealer herunder grøftekanter vokse vildt og kun slå arealerne 1 gang årligt, som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening
 • Forslag: Greve Kommune skal indgå i samarbejde med det lokale erhvervsliv om pilotprojekter indenfor ”grøn omstilling”
 • Forslag: Greve Kommunes medarbejdere skal i videst muligt omfang deltage i møder, der afholdes væk den normale arbejdsplads, virtuelt, og dermed begrænse rejser, især længere rejser, til et absolut minimum baseret på et nødvendighedsprincip
 • Forslag: Greve Kommune skal gennem tilpasninger af kloak-systemet sikre at kraftige regnskyl ikke medfører, at urenset spildevand udledes i Køge Bugt.

Børn og unge

Pasning

Det er en kommunal kerneopgave at give alle børn og unge et tilbud om pasning, men det er ikke en kommunal kerneopgave at drive børnehaver og vuggestuer selv. LA ønsker alle børneinstitutioner omlagt til selveje eller privat ejerskab, hvor der indgås driftskontrakt med kommunen.

LA Greve sætter pædagogernes tid sammen med børnene øverst.

Frederik Damgaard, spidskandidat
 • Forslag: Der skal derfor ansøges om frikommuneforsøg, så der i Greve Kommunes institutioner ikke buges unødig tid på administration og dokumentation. Der bør udvises udstrakt tillid til de ansatte, ligesom der bør udvises tillid til at lederne kan varetage deres ledelsesopgave.
 • Forslag: Greve Kommune tildeler borgere med små børn et fritvalgsbevis, der frit kan omsættes til pasning i en offentlig eller privat pasningsordning.
 • Forslag: Greve Kommune skal via en hjemmeside opstille oversigt over pasningstilbud, private som offentlige. Listen over tilbud skal løbende opdateres, og forvaltningen skal løbende godkende pasningstilbud
 • Forslag: Greve Kommune skal samarbejde med de forældre, der ønsker at oprette privat vuggestue eller børnehave

Indeklima

Både børn i institutioner og i skolerne skal have gode vilkår for at modtage undervisning. I alt for mange af kommunens bygninger, der anvendes til skoler og institutioner, er der dårligt indeklima. En effektiv udskiftning af luften er nødvendig for trivsel og læring. Desuden reducerer godt indeklima sygefravær.

 • Forslag: alle institutioner og skoler skal have ventilationsanlæg, som holder koncentrationen af CO2 under 1000 ppm (parts per million)

Grundskole

Børn er forskellige og børns behov er forskellige. Den store søgning til privatskolerne til trods for at der er en egenbetaling underbygger dette.

LA Greve ønsker at alle forældre frit skal kunne vælge, hvilken skole deres barn går i.

Frederik Damgaard, spidskandidat
 • Forslag: Greve Kommune skal samarbejde med de forældre, der ønsker at oprette privatskoler
 • Forslag: I Greve Kommune skal forældrene frit kunne vælge skole til deres barn
 • Forslag: Greve Kommune skal indgå i forsøg med at kommunes skoler gøres selvejende.

Social og sundhed

Greve Kommune skal efterleve loven, og derfor er det uacceptabelt at en tredjedel af alle sager, der ankes, ender med, at klager får helt eller delvis medhold.

 • Forslag: Greve Kommune skal oprette et lokalt udsatteråd, som skal være høringsberettiget i sager, der angår de socialt udsatte grupper

Ældrepleje

I Greve Kommune er der pt 4 plejecentre, heraf er et privat. Yderligere to er på vej, begge bliver private. LA Greve glæder sig over denne udvikling. Private plejecentre har en større tilfredshed blandt beboere og pårørende samt at friplejehjem kan have en særlig profil, der kan hjælpe kommende beboere til at vælge et hjem, der passer til deres behov. I Danmark findes en række såkaldte profilplejehjem, der på hver sin måde har særlige værdier og sin egen kultur.

 • Forslag: Alle plejecentre skal være friplejehjem.

Arbejdsmarked

Erhvervsvenlighed

Greve Kommune skal servicere virksomhederne i Greve og de, der overvejer at slå sig ned i Greve.

 • Forslag: Sagsbehandlingstiderne skal ned, også på byggesager

Kontanthjælp

Greve Kommune skal sikre, at alle på kontanthjælp yder en indsats, der hjælper på vej videre. Det kan være nyttejob, kursus eller praktik, men ingen kan modtage kontanthjælp og sidde hjemme. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, som gives indtil borgeren, bliver selvforsørgende eller kommer på anden forsørgelse.

 • Forslag: Alle på kontanthjælp, undtagen dem der er i ressourceforløb, skal yde en indsats. Udeblivelse medfører automatisk og omgående reduktion af ydelsen.

Økonomi

Kommunens finanser/Budget

Greve Kommune skal ikke lånefinansiere forbrug. Midler skal frigøres gennem løbende begrænsning af bureaukrati, brug af ny teknologi og udlicitering, hvor det giver bedre kvalitet og/eller lavere udgifter. Kassebeholdningen skal være robust på 150 millioner kroner, men pengene har det bedre i borgernes lommer end i kommunekassen. Der har f.eks. i 2020 været perioder med mere end det dobbelte i kassen.

 • Forslag: Hele kommunens økonomi skal være til diskussion under budgetforhandlingerne.
 • Forslag: Forvaltningen skal fremlægge besparelsespotentialer under budgetforhandlingerne.

Der er set eksempler på, at forvaltningen ikke oplyser om de reelle omkostninger ved projekter, idet byrådet kun orienteres om ændringer i forhold til budgettet, hvilket ikke tegner et retvisende billede og giver et forkert grundlag for byrådet at træffe beslutninger på.

 • Forslag: De reelle økonomiske udgifter skal fremlægges for byrådet.

På samme måde har byrådet ikke altid mange valgmuligheder fordi en givet udgift er et lovkrav

 • Forslag: Når sager fremstilles for byrådet, skal det altid fremgå om det er et lovkrav

Skat

Byrådet skal arbejde for at skatter og afgifter sænkes. Det gælder både udskrivningsprocenten (personskatten) og øvrige afgifter og gebyrer.

 • Forslag: udskrivningsprocenten sænkes til 23,57% – samme niveau som 2010-2019.

Grundskyld

Grundskyld er ejendomsskat til kommunen for ejendomme til beboelse.

Grundskyldspromillen skal som minimum fastholdes på det nuværende lave niveau på 16,944. Fra LA indtrådte i Greve Byråd i 2013 er den i to omgange sat ned fra 18,04. Dermed er Greve blandt de billigste kommuner for en familie at bosætte sig, og det er vi stolte af.

 • Forslag: Grundskyldspromillen reduceres til det lovfastsatte minimum på 16.

Dækningsafgift

Dækningsafgift er skat på ejendomme til erhvervsformål. Når omkringliggende kommuner som Solrød, Køge, Stevns og Lejre kan klare sig uden indtægt fra dækningsafgiften, kan Greve det også. Dækningsafgiften, hæmmer udviklingsmulighederne i Greve Kommune, da færre virksomheder placerer sig i Greve pga. denne særskat.

 • Forslag: Dækningsafgiften skal fjernes

Gebyrer

Byggesagsgebyret kan fastholdes, men behandlingstiden skal ned.

 • Forslag: Brugerbetaling i form af gebyrer skal svare til de reelle omkostninger, Greve Kommune har.

Generelt

Generelle politiker omhandler ikke specifikke områder, men om kommunes forhold til borgerne og virksomheder, og om hvordan kommunen indretter sig

Åbenhed

De politiske processer og beslutninger i Greve Byråd skal være fuldt transparente og alt materiale skal være let tilgængeligt for alle. Det gælder dagsordener i byråd og udvalg, referater af møderne samt den interne rapportering, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger.

Åbenheden skal gælde alle kommunalt ejede selskaber, herunder og ikke mindst Klar forsyning, der ejes af 4 kommuner, her er Greve en af dem.

 • Forslag: Dagsordener i byråd og udvalg, referater af møderne samt den interne rapportering, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, skal være tilgængelige.
 • Forslag: Møderne skal streames og optages, og optagelserne skal være tilgængelige.
 • Forslag: Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal kunne stille spørgsmål til forvaltningen.
  I dag er det kun borgmesteren og udvalgsformændene, der kan stille spørgsmål til forvaltningen.

Mindre bureaukrati

Greve Kommune ønsker løbende at udvikle den kommunale selvbestemmelse, bekæmpe unødvendigt bureaukrati, øge decentralisering af beslutninger og fjerne unødvendige kontroller, bl.a. gennem deltagelse i alle de frikommuneforsøg, Greve har mulighed for at deltage i. Medarbejderne opfordres til at foreslå frikommuneforsøg, som kan underbygge bekæmpelse af unødvendigt bureaukrati. Det er en nødvendig opgave at se på hvorfor lærere, pædagoger, plejere, sagsbehandlere og andre med direkte borgerkontakt, bruger mindre og mindre tid på kerneopgaverne.

 • Forslag: Der oprettes et stående udvalg for regelforenkling og afbureaukratisering

Mere frit valg

Greve Kommune skal give borgerne frit valg af leverandør af alle serviceydelser, hvor det er muligt. Det gælder som minimum hjemmepleje, plejebolig/-hjem, børnepasning og undervisning af børn og voksne.

 • Forslag: Greve Kommune skal sikre at alle borgere har adgang til information om alle tilbud.

Decentral styring

Byrådet skal lægge de overordnede linjer, men der skal være plads til, at de ansatte ledere kan lede, og  Byrådet skal vise, at det har tillid til lederne

 • Forslag: lad institutioner beholde overskuddet, hvis de er i stand til at løse opgaven billigere og/eller bedre. En del af overskuddet kan bruges til at belønne ledere og medarbejdere for en ekstra god indsats.
 • Forslag: lad institutionen gå konkurs, hvis der ikke er styr på økonomien. Kommunen skal gennem aftaler med flere parter sikre, at andre overtager opgaven, så borgerne ikke kommer i klemme.
  Ved mindre uregelmæssigheder i opgaveløsningen og økonomistyringen skal lederen kunne sanktioneres.

Kommunens rolle

Greve Kommune er til for borgere og virksomheder i kommunen.

Frederik Damgaard, spidskandidat
 • Forslag: Der skal derfor være én indgang for alle, en personlig rådgiver, der sikrer, at en sag (hvad enten det er en byggesag for en virksomhed eller en tung social sag for en familie) er forankret hos én sagsbehandler, der sørger for at sagens akter samles og fremsendes til de fagspecialister, der skal behandle sagen.

Kommunen skal levere, men ikke producere

Greve Kommune skal levere serviceydelser som ældrepleje, børneinstitutioner og skoler, men Greve Kommune skal ikke producere serviceydelserne. Gennem udlicitering og samarbejde med private aktører skal serviceydelserne optimeres.

Udbudsprocessen kan desuden optimeres ved at KL udarbejder standardskabeloner for udbudsmateriale. Det har bl.a. DI foreslået ifm. konkurrenceudsættelse af plejecentre.

Solnedgangsklausul på alle vedtagne politikker

De vedtagne politikker skal alle have en tidsbegrænset gyldighed. Det skal sikre, at hvert byråd skal tage stilling til politikerne, herunder om der fortsat skal være en politik på området.

 • Forslag: Vedtagne politikker skal udløbe senest 1. januar det år, hvor det næste Byråd er på valg, altså mellem 3 og 7 år.

Bolig

I dag er 27,4% af alle boliger i Greve Kommune almennyttige. Det er 4 procentpoint over gennemsnittet for hovedstadsregionen. LA Greve ønsker at Greve lægger sig på gennemsnittet på 23%.

LA Greve ønsker en bedre blanding af boligformer i kommunen, så de almene boliger ikke ligger med stor koncentration i den nordlige ende af kommunen (Hundige), men spredes jævnt.

 • Forslag: Det skal være et mål, at der er mindst 10% og maksimalt 30% i de enkelte områder. Områder skal her defineres som mindste enhed, dette registreres på, dvs. sogne. Det skal ske ved, at kommunen skal sikre, at der etableres mindre afdelinger af de almennyttige boligselskaber rundt om i kommunen samtidig med at en del af de almennyttige boliger i Hundige omdannes til ejerboliger.